Artist Taisuke Fujiwara, Takashi Okawa, Taku Kaneko
location Artists Crossing, Boston, USA.