Artist Marina Ito, Taisuke Yamazaki, Sonoe Noda, Hiromitsu Takahashi, Reika Matsumoto, Kazuma Hoshi, Yuki Morikawa, Yeonjin Gewon, Saaya Asato, Reo Shirakawa, Mitsuki Tanaka
location barismo 364, 364 Broadway, Cambridge, MA 02139, USA.
Special Exhibition Website