Information

Artist:Taisuke Fujiwara, Takashi Okawa, Taku Kaneko
Location:Artists Crossing, Boston, USA.

Photo