Information

Artist:Marina Ito, Taisuke Yamazaki, Sonoe Noda, Hiromitsu Takahashi, Reika Matsumoto, Kazuma Hoshi, Yuki Morikawa, Yeonjin Gewon, Saaya Asato, Reo Shirakawa, Mitsuki Tanaka
Location:barismo 364, 364 Broadway, Cambridge, MA 02139, USA.

Special exhibition website

Photo