Information

Artist:Reika Matsumoto, Nawata Fu, Misako Hoshi, Sumire Sato, Nonoka Matsunaga, Hinano Daimaru, Aya Abe, Ryo Isikawa, Ryo Hashiura
Location:barismo 295, 295 Third Street, Cambridge, MA 02142, USA.

Special exhibition website

Photo